Ако и Вие искате да стартирате собствен бизнес, имате уникална идея, но единственият Ви проблем е недостигът на финансови средства… финансирането по европрограми е точно за Вас! 

Консултантите от FlexyPro споделят как консултантските фирми могат да съдействат с изготвянето на проект за финансиране. 

Ето какви са ползите от кандидатстване по европрограми, както и начините, чрез които консултантските компании осигуряват успешни резултати при кандидатстване.

Защо да се насочите към еврофинансиране?

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране всеки бизнес има шанс да осъществи  заложените от компанията краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие. 

Ако не сте сигурни дали да заложите на европейско финансиране ще Ви посочим няколко причини защо то е предпочитано от бизнесите:

  • Производителността на труда на компанията Ви ще се повиши, а от там и приходите ще нараснат. Това ще е от полза не само за Вас, но и за Вашите служители;
  • Пазарните позиции на компанията Ви ще се подобрят, което води до разкриване на нови хоризонти и възможности за по-нататъшен растеж;
  • Ще се намали себестойността на предлаганите от бизнесът Ви продукти или услуги, което също ще доведе до увеличаване на печалбата;
  • Качеството на предлаганите продукти и услуги ще се повиши, което гарантира по-голямо търсене от страна на Вашите клиенти;
  • Компанията Ви ще бъде в състояние да сведе до минимум опасността от кредитен риск.

Какви са ползите от партньорството с консултантски фирми по европрограми?

Професионалните консултанти за европроекти често имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по най-разпространените европейски програми, като:

  • ОП „Конкурентоспособност и иновации“;
  • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
  • Програма за развитие на селските райони и други програми.

Всяка една от тези програми има своите специфични изисквания и насоченост, с която консултантските фирми са напълно запознати. Това познаване на сферата не само съкращава времето и главоболията, свързани с разработването и кандидатстването по програми, но и подсигурява успешността на проектното предложение, тъй като консултантите са напълно наясно с пречките, които могат да възникнат в процеса на работа.

Как се кандидатства по европрограма?

За разлика от самостоятелното разработване на проект за кандидатстване по европрограма, използването на консултантска услуга съкращава целия процес за бизнеса. Кандидатстването се ограничава до следните по-важни стъпки:

Консултация с експерт по европроекти - Първата стъпка е консултация с експерт, за да се установи коя е най-подходящата програма за Вас. Благодарение на консултацията ще разберете кои програми са отворени в момента и кои предстои да бъдат отворени. Консултантът ще бъде до Вас през цялото време и с негова помощ ще изясните от какво се нуждае Вашата фирма, какъв размер финансиране ще търсите и какво е нужно да се закупи за правилното функциониране на фирмата. Има най-различни процедури, като не всички са с размер от 100% финансиране. Консултантът ще Ви запознае с всички възможни варианти за кандидатстване по европрограми и заедно ще изберете най-подходящия вариант за Вас. По време на консултацията ще получите информация относно условията за кандидатстване и сроковете за кандидатстване. Обикновено, за да разберете дали сте допустим кандидат е необходимо консултантът да изчисли финансовата стабилност на компанията. Има определени критерии, които трябва да бъдат покрити и ако това е изпълнено може да се пристъпи към изготвянето на проект за финансиране.

Изготвяне на проектно предложение - След като консултантът установи, че сте подходящ кандидат и сте избрали правилната програма, по която да кандидатствате е време да изготви проектното предложение. Експертите съдействат изцяло за подготовката на проекта – съставят бюджет, окомплектоват необходимата документация, входират проекта, съдействат при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган. При изготвянето на проекта е задължително да се следват насоките за кандидатстване по съответната процедура. Консултантът поддържа непрекъсната връзка с кандидата и го информира за това на какъв етап е изготвянето на проекта.

Управление на проекта след спечелване на финансирането - След като спечелите финансиране, консултантите съдействат при управлението на проекта. Те ще Ви помогнат с подготовката на всички нужни документи за сключване на договор за отпускане на безвъзмездно финансиране. Експертите имат ангажимент да ръководят правилното осчетоводяване на разходите и изпълнението на заложените дейности, да организират тръжните процедури и подготвят документацията Ви за получаване на авансови, междинни и финални плащания и да поддържат проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма. Важно е кандидатът да знае, че подлежи на задължителни проверки от Управляващия орган и че е длъжен да използва по предназначение финансираната инвестицията.